Dotácie na elektromobily

Kto je poskytovateľom dotácií?
Poskytovateľom dotácií je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vyhlásilo 18. novembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kúpu elektromobilov a plug-in hybridov.

Kto je vykonávateľom dotačnej schémy?
Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), s ktorou budú žiadatelia v kontakte od registrácie žiadosti až po ukončenie jej administratívneho overenia.

Pre koho sú dotácie určené?
1) Fyzické osoby - nepodnikatelia
- fyzické osoby s príjmami len zo závislej činnosti
- fyzické osoby nepodnikatelia s povinnosťou registrácie na daňovom úrade
2) Podnikatelia
- právnické osoby - podnikateľské subjekty bez majetkovej spoluúčasti verejnej správy
- fyzické osoby - podnikatelia
3) Verejná správa
- obce, VÚC
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC
- podnikateľské subjekty s čiastočnou majetkovou účasťou obcí alebo VÚC

Na ktoré kategórie vozidiel je možné si uplatniť dotáciu?
8000 Eur: batériové elektrické vozidlo kategórie M1 alebo N1 (elektromobil)
5000 Eur: plug-in hybridné vozidlo kategórie M1 alebo N1 (plug-in hybrid)
Dotácie sa vzťahujú len na nové vozidlo, ktoré v čase nadobudnutia vlastníckeho práva nemá v osvedčení o evidencii uvedeného vlastníka vozidla ani držiteľa vozidla, nebolo prihlásené do evidencie vozidiel SR.

Ako prebieha proces získania dotácie?
Už 11.decembra sa spustí elektronické registrovanie pre záujemcov o dotáciu. Po zaregistrovaní dostane žiadateľ na e-mailovú adresu ktorú uviedol jedinečný kód, pod ktorým bude zaevidovaný a zarezervuje sa mu výška požadovanej dotácie. Túto rezerváciu má garantovanú až do ukončenia posudzovania žiadosti. Elektronická online registrácia bude z technických dôvodov možná iba v pracovných dňoch od 12:00 - 20:00. Žiadateľ bude spätne vyzvaný vykonávateľom. aby do 40 pracovných dní riadne a úplne predložil žiadosť vrátane všetkých príloh. Následne bude žiadosť postúpená na finálne posúdenie komisii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré má na to lehotu 40 pracovných dní. Každá žiadosť bude posúdená a komisiou vyhodnotená ako schválená alebo neschválená a následne uverejnená na webstránke www.chcemelektromobil.sk. Úspešným žiadateľom bude zaslaný návrh zmluvy s usmernením. Dotácia bude vyplatená v lehote 20 pracovných dní od predloženia všetkých príloh v zmysle zmluvy a ich overenia poskytovateľom. Dotácia bude vyplatená formou refundácie v jednej splátke. Na predloženie príloh v zmysle zmluvy, ktoré sa týkajú kúpy vozidla, evidencie, poistenia a publicity projektu má príjemca dotácie lehotu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda úspešný žiadateľ od dotáciu bude mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, abi si auto kúpil a následne mu bude dotácia vyplatená.

Dôležité informácie
Obstarávacia cena vozidla nesmie presiahnuť sumu 50 000 Eur s DPH (41 666,67 Eur bez DPH).
Vyčlenený rozpočet na túto výzvu je vo výške 5 000 000 Eur.
Dotáciu NIE JE možné použiť pri financovaní vozidla cez finančný leasing alebo služby operatívneho leasingu.
Dotáciu JE možné použiť aj na nové vozidlá dovezené zo zahraničia.
Dotáciu JE možné použiť aj na vozidlá značky Tesla, aj keď nemajú na Slovensku oficiálne obchodné zastúpenie.
Príjemca dotácie bude musieť vlastniť vozidlo minimálne 24 mesiacov.
Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú môcť získať podporu na maximálne jedno vozidlo.
Jeden podnikateľský subjekt môže získať dotácie dohromady až do výšky 200 000 Eur.


Viac informácií nájdete na webstránke www.chcemelektromobil.sk